Isais

Ang iyong mga patay ay mabubuhay. Ang isang bangkay kosila ay babangon. Gumising kayo at humiyaw nang may kagalakan, kayong mga tumatahan sa alabok! Sapagkat ang iyong hamog ay gaya ng hamog ng mga malva, at maging yaong mga inutil sa kamatayan ay palalaglagin ng lupa upang maipanganak
Áng iyóng mgá patáy ay mabubúhay. Áng isáng bangkáy kosilá ay babángon. Gumísing kayó at humiyaw nang may kagalákan, kayóng mgá tumatáhan sa alabók! Sapagkát áng iyóng hamog ay gáya ng hamog ng mgá malva, at magíng yaóng mgá inutil sa kamatáyan ay palalaglagin ng lúpa úpang maipanganak